OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

 1. PRIJAVE I UPLATE

Prijava za putovanje vrši se do popune mjesta uz uplatu akontacije. Prijava je važeća ukoliko je potpisana od strane  ovlašćenog lica sa prodajnog mjesta i od strane putnika i ista predstavlja ugovor  o putovanju. Svojim potpisom na prijavi putnik potvrđuje da je upoznat sa opštim uslovima  putovanja  TURISTIČKE AGENCIJE ,,EURASIA TRAVEL DMC” te da ih u potpunosti prihvata.

Prijava i rezervacije smatraju se potvrđenom uz uplatu akontacije od 30%, a cjelokupan iznos aranžmana uplaćuje se najkasnije do 10 dana prije polaska na putovanje. Rezervacija bez uplate akontacije važi najviše 48 sati,  poslije čega se autamatski poništava. Ukoliko se uplate na izvrše u predviđenom roku ,,EURASIA TRAVEL DMC”   će smatrati da učesnik putovanja odustaje od putovanja.   

2. CIJENE I TRAJANJE ARANŽMANA

Cijene za sva putovanja date su po osobi na  bazi hotelskog smeštaja u dvokrevetnim sobama. Svaki poseban zahtjev u vezi sa smještajem podrazumijeva dodatno plaćanje i mora biti naznačen u prijavi za putovanje. U programima navedene cijene paket aranžmana su neraskidiva cjelina koja se sastoji od prevoza, hotelskih i drugih usluga.

,,EURASIA TRAVEL DMC”    zadržava pravo promjene cijene aranžmana u slučaju promjene pariteta deviza, kao i u slučaju promjene cijene prevoza sve do uplate kompletne cijene aranžmana.

3. OTKAZ PUTAVANJA I IZMJENE

Otkazom se  smatra potpuno odustajanje od putovanja od strane putnika, a izmjenom bilo kakva promjena u odnosu na ugovor-prijavu (datum putovanja, smještaj, izmjena putnika i sl.) sa kojom će se putnik pismeno saglasiti pre započinjanja aranžmana, odnosno nastaviti putovanje i izvršiti potrebnu doplatu sa jasno naznačenim rokom.

Trajanje aranžmana se označava kalendarskim danima označenim u programu, u zavisnosti od prve i zadnje usluge predviđene programom. Njihovo trajanje ne mora iznositi 24 sata.

Ukoliko putnik odustane od putovanja zbog okolnosti koje nije mogao izbjeći (smrt, nesreća, neočekivano pogoršanje zdravstvenog stanja i sl.) ,,EURASIA TRAVEL DMC”  vraća putniku uplaćeni iznos uz odbitak manipulativnih troškova. U ovom slučaju putnik je dužan da u roku od 5 dana dostavi ,,EURASIA TRAVEL DMC” –u pismenu potvrdu o uzroku otkaza od strane nadležnih organa.

U svakom drugom slučaju ,,EURASIA TRAVEL DMC”  ima pravo na naknadu štete zbog otkaza odnosno izmjene prema ovdje navedenim rokovima i procentima koji se odnose na ukupnu cijenu aranžmana.

U ODNOSU NA POLAZAK                       ZA OTKAZ                              ZA IZMJENU

Od  16 -21 dana                                               30%                                           10%              

Od   9 – 15 dana                                              50%                                           15%

Od   4 –  8 dana                                              80%                                           20%

Od   0 – 3 dana                                               100%                                         25%

Iz gore navedenih naknada  izuzimaju se programi na kojima su posebno naznačeni uslovi otkaza. ,,EURASIA TRAVEL DMC”   ima pravo da, zbog nedovoljnog broja prijavljenih putnika, ili više sile, otkaže putovanje ili izmijeni datum putovanja najkasnije 5 dana prije datuma polaska.

U slučaju definitivnog  otkaza  od strane ,,EURASIA TRAVEL DMC”  učesniku putovanja će biti isplaćen cjelokupni iznos bez kamate.

4. IZMJENE U PROGRAMU PUTOVANJA I SMJEŠTAJ

Izmjene u programu putovanja i njegovom trajanju moguće su usled više sile ili ostalih okolnosti koje ,,EURASIA TRAVEL DMC”   nije mogao da predvidi, izbjegne ili otkloni.

U slučaju skraćenja programa putovnja iz gore navedenih razloga, učesnik putovanja ima pravo samo na naknadu u visini stvarnih troškova koje bi ,,EURASIA TRAVEL DMC” imao da se putovanje odvijalo u svemu prema programu.

U toku putovanja moguće su i izmjene rasporeda boravka i turističkog programa. Ovakve izmjene ne povlače novčanu naknadu.

,,EURASIA TRAVEL DMC”  zadržava pravo da, kada putovanje nije moguće realizovati sa smještajem u hotelu koji je predviđen programom, obezbijedi smještaj u hotelu najmanje iste kategorije.

5. REKLAMACIJE

Putnik je dužan da reklamaciju, koju eventualno ima, iznese na licu mjesta u toku trajanja putovanja i zapisnički je konstatuje sa predstavnikom ,,EURASIA TRAVEL DMC”  ukoliko nema delegiranog predstavnika, sa ovlašćenim licem davaoca usluga na čiji se kvalitet usluga reklamacija odnosi.

Putnik je obavezan da svoju reklamaciju u pisanom obliku uz zapisnik iz prethodnog stava dostavi ,,EURASIA TRAVEL DMC”  u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. ,,EURASIA TRAVEL DMC”  nije obavezan uzimati na razmatranje reklamaciju koja ne ispunjava ovdje navedene uslove.

6.USMENE INFORMACIJE

Usmene informacije dobijene na prodajnom mjestu i kod predstavnika organizatora putovanja i od trećih lica ne mogu obavezati organizatora više od ponude u pisanom programu.

7. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI

Učesnici putovanja su dužni da se upoznaju i da poštuju sve domaće carinske i devizne propise. Učesnici putovanja obavezni su da poštuju carinske i devizne propise zemalja u koje se putuje. U slučaju ne poštovanja propisa sve posledice snosi putnik.

8. ZDRAVSTVENI PROPISI

Učesnici putovanja su dužni da se obavijeste kod nadležne zdravstvene ustanove i da poštuju sve zdravstvene propise za putovanje u određenu zemlju. U slučaju bolesti u toku korišćenja aranžmana troškove liječenja snosi sam putnik.

9.PASOŠI I VIZE

Učesnici putovanja su dužni da se prilikom prijavljivanja detaljno obavijeste o svim potrebnim dokumentima za dobijanje vize potrebnim za putovanje kao i o terminima do kojih dokumenta treba predati. ,,EURASIA TRAVEL DMC će na osnovu tih dokumenata samo posredovati kod dobijanja viza.

,,EURASIA TRAVEL DMC”  ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost pasoša ili za neblagovremenu dostavu svih dokumenata potrebnih za obezbeđivanje viza, kao ni odgovornost ukoliko diplomatsko konzularno predstavništvo odbije izdavanje vize ili ako imigraciono odjeljenje strane zemlje učesniku putovanja ne odobri ulazak u zemlju. Sve eventualno nastale troškove snosi učesnik putovanja.

Strani državljani preuzimaju obavezu da se sami informisu u svojim konzularnim predstavništvima o vizama koje su neophodne za putovanje kao i da nabave iste.

10.PRTLJAG

U cijenu aranžmana koji se realizuje avionom uključen je prevoz prtljaga putnika (osim djeci do 2 godine) težine do 20 kg. Prema međunarodnim propisima o vazdušnom saobraćaju višak težine plaća se po važećim tarifama na licu mjesta. Svaki putnik ima pravo da unese jedan komad ručnog prtljga u avion.

Eventualna potraživanja zbog oštećenja ili gubitka prtljaga u toku avio prevoza putnika, ostvaruju se direktno preko prevoznika.

Eventualna potraživanja zbog oštećenja ili gubitka prtljaga u toku autobuskog prevoza ostvaruju se direktno preko prevoznika i ovim se ne isključuje obaveza putnika da se stara o svom prtljagu.

11.FAKULTATIVNI IZLETI

Fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu aranžmana. Prijave i uplate za fakultativne izlete prima vodič na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se izlet izvodi. Izlet se organizuje za najmanje 20 osoba osim ako na programu nije drugačije naznačeno.

12. VAŽNE NAPOMENE

Ukoliko učesnik putovanja svojevoljno prekine putovanje ili je spriječen da ga nastavi zbog učinjenog prekršaja ili ne poštovanja programa i uputstva vodiča, te zbog toga ne koristi programom predviđene usluge ,,EURASIA TRAVEL DMC”   nije obavezan da prihvati zahtjev za obeštećenje. Učesnik putovanja snosi sve posledice zbog gubitka (krađe ili na drugi način nestanka) ličnih dokumenata, novca ili prtljaga prije, u toku ili poslije putovanja. ,,EURASIA TRAVEL DMC”  ne snosi odgovornost za eventualnu promjenu vremena poletanja aviona navedenog u programu, te je zbog toga potrebno provjeriti vrijeme poletanja 2 dana prije polaska na put. Navedene kategorije hotela u aranžmanu su date prema zvaničnoj kategorizaciji u dotičinim zemljama.

___________________________ Br. L.k._____________